Għaqdiet fi ħdan il-Parroċċa

Abbatini
Ċentru Parrokkjali
Is-Sibt fl-3.45 pm sa 4.30 pm
Dun Nicholas Dimech

Azzjoni Kattolika Nisa
Kripta
Laqgħat ta’ formazzjoni
Nhar ta’ Tlieta fid-9.15 am
Sinjura Lina Ellul

Ċentru ta’ Katekeżi għat-Tfal
Ċentru Pastorali San Sebastjan
mill-ewwel sena sas–sitt sena:
It-Tnejn u l-Erbgħa bejn l-4.30 pm u l-5.30 pm u
It-Tlieta u l-Ħamis bejn l-4.30 pm u l-5.30 pm
Sinjura Anna Tabone

Drama Pageant Group
Sur Sebastian Aquilina

Gruppi Familji Nsara
Ċentru Pastorali San Sebastjan
It-tielet Erbgħa ta’ kull xahar
Sinjuri Charles u Rita Azzopardi

Group Kariżmatiku
Kripta
It-Tlieta fis-7 pm
Sinjura Doreen Cuschieri

Group ta’ dawk li jaħslu l-Knisja
Knisja Arċipretali
Sur Renald Fenech

Group tal-Fund Raising tal-Parroċċa
Ċentru Parrokkjali
Sinjura Anna Tabone

Group tal-Ħniena Divina
Knisja Arċipretali
Sur Renald Fenech

Impact
Attivitajiet u formazzjoni għaż-żgħażagħ bejn il-15 sena u 25 sena
Ċentru Pastorali San Sebastjan
Il-Ġimgħa fit-8 pm
Sur Clayton Gatt
Facebook page: https://www.facebook.com/impactyouthsqormi/

Legion of Mary
Formazzjoni ta’ ħidma ta’ Evanġelizzazzjoni
Dar tal-Leġjun, Triq San Dwardu
It-Tlieta fil-5.30 pm u l-Erbgħa fl-10 am – nisa
Sur Anthony Depasquale

Letturi u Animaturi
Knisja Parrokkjali
Sinjura Mary Agius

Ministri Straordinarji tat-Tqarbin
Knisja Parrokkjali
Sinjura Mary Agius

Mother & Baby Club
Għall-ommijiet bi tfal mit-twelied sa tliet snin
Ċentru Pastorali San Sebastjan
It-Tlieta fid-9.30 am
Sinjura Elisabeth Scicluna

Ladies Circle
Ċentru Pastorali
L-Erbgħa fid-9 am
Sinjura Miriam Cauchi

MUSEUM Bniet
MUSEUM – Triq Correa
Sinjorina Maria Mifsud
MUSEUM – Triq San Dwardu
Sinjorina Antonia Cuschieri

MUSEUM Subien
MUSEUM – Triq San Bartilmew
Sur Anthony Chetcuti

Sodalità San Sebastjan
Tiġbor fiha l-Fratellenzi tas-Sagrament, tar-Rużarju u tad-Duluri.
Tieħu sehem fil-festi prinċipali tal-parroċċa.
Laqgħat ta’ formazzjoni għall-membri tagħha.
Knisja Parrokjali
Sur Paul George Attard

Support Group tal-Anzjani
Kripta
It-Tnejn fid-9.30 am
Sinjura Maria Micallef